Aflønning:


Takster for aflønningSkrevet af Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Opsummering af aftale:

 

Notat til censorer i forbindelse med censurering på Ergoterapeutuddannelserne i Danmark med flg. opmærksomhedsfelter:

Accepterer du som censor forespørgslen på prøven, har du samtidig godkendt kontrakten, der angiver, hvor mange opgaver og timer, du aflønnes for. Kontrakten er en aftale mellem censor og uddannelsesinstitutionen.

Ved allokering til en prøve sender den pågældende uddannelse semesterbeskrivelse med læringsudbytte, karakterskala, kontrakt og anden relevant information ud til censor i WISEflow.

Censoropgaven er som beskrevet i Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser.

Eksamensopgaven tilgås digitalt i WISEflow.

Eksamensopgaven kan læses og kommenteres i platformens integrerede læse- og kommenteringsværktøj

Karaktergivning sker ligeledes i WISEflow.Aflønning ved censur:


Følgende aftaler er indgået med ledernetværket:
  • Ved omprøver aflønnes med minimum 3 timer pr. dag.
  • Ved mundtlig eksamen gives fuld betaling ved frafald på dagen for prøven. Frafald før prøven kompenseres ikke.
  • Ved eksamen med forudgående aflevering af skriftligt produkt honoreres for alle afleverede skriftlige produkter. Ved manglende aflevering af skriftligt produkt kompenseres ikke.
Vi opfordrer censorerne til at være opmærksom på ovenstående aftaler og kontakte censorformandskabet såfremt der er udfordringer med ovenstående.