Læs censorvejledningen 'Censor i praksis' her:

CensorfunktionenCensorkorpset beskikkes for 4 år ad gangen. Indeværende periode går fra 1. januar 2022 - 31. december 2025. Der optages ikke nye censorer perioden.

CENSORS KOMPETENCER
Censor skal have:
- Kendskab til Ergoterapeutuddannelsen
- Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
- Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.
- Censor skal forud for hvert censorarbejde sætte sig ind i/opdatere sig i fht. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser samt Bekendtgørelsen for karaktergivning. Hertil kommer semesterbeskrivelser og eksamensretningslinjer.

CENSOR ER DEN STUDERENDES ADVOKAT
Censors opgave er derfor at:
- Påse, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelse
- Medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler
- Medvirke til og påse, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen.

KORT OM BEDØMMELSEN
Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse, med mindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, der berettiger til sygeprøve. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen eller standpunktet opfylder de mål, som skal bedømmes efter reglerne for de enkelte uddannelser. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Hvor det er fastsat, at en karakter består af flere delkarakterer for forskellige præstationer eller standpunkter, der er fastsat bedømmelse for, er karakteren gennemsnittet af delkaraktererne afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer. Det kan i reglerne for den enkelte uddannelse være bestemt, at delkaraktererne tæller med forskellig vægt, når den samlede karakter skal fastsættes.

NOTATPLIGT
Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år eller til en klagesag er afsluttet.

CENSOR ER OMFATTET AF FORVALTNINGSLOVENS BESTEMMELSER OM INHABILITET OG TAVSHEDSPLIGT
Censor skal være meget opmærksom på evt. inhabilitet i forhold til en/flere studerende. Censor kan ved tvivl om inhabilitet kontakte Censorformandskabet. Censorformandskabet kan også bruges til at drøfte en sag/oplevelse eller bare få læsset af, hvis man har brug for det, da det ellers kun er eksaminator man kan snakke med pga. tavshedspligt. Det er tilladt at drøfte censorarbejdet på et generelt plan og det er tilladt at anonymisere en fortælling til brug for sparring med censorkollegaer. Det er ikke tilladt i nogen form at ytre sig på Facebook eller andre sociale medier, om de oplevelser man har som censor.